Hydrochloric acid | hydrochloric acid

/ˌhaɪdrəˈklorɪk-/

Những từ liên quan với HYDROCHLORIC ACID

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày