Hygienist | Nghĩa của từ hygienist trong tiếng Anh

/haɪˈʤiːnɪst/

  • Danh Từ
  • vệ sinh viên

Những từ liên quan với HYGIENIST

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày