Nghĩa của cụm từ i can swim trong tiếng Anh

 • Can you swim?
 • Bạn biết bơi không?
 • I can swim
 • Tôi có thể bơi
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
swim, I, can
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Can I try it on?
 • Tôi có thể mặc thử không?
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Can it be cheaper?
 • Có thể rẻ hơn không?
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?

Những từ liên quan với I CAN SWIM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày