i dont mind

 • I don't mind
 • Tôi không quan tâm
 • Never mind
 • Đừng bận tâm
 • Would you mind briefing us on the tour?
 • Anh có vui lòng tóm tắt cho chúng tôi về chuyến tham quan?
 • I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?
 • Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?
I, mind
 • What's on your mind?
 • Bạn đang lo lắng gì vậy?
 • Out of sight, out of mind!
 • Xa mặt cách lòng

Những từ liên quan với I DONT MIND