i dont speak english very well

 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • I don't feel well
 • Tôi không cảm thấy khỏe
 • Well then
 • Vậy thì
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • This is good as well as cheap
 • Hàng này vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt
 • Well, that was a great meal.
 • Chà, thật là một bữa ăn tuyệt vời.
 • Well, the train shouldn’t be late.
 • Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được.
 • To eat well and can dress beautifully
 • Ăn trắng mặc trơn
 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh

Những từ liên quan với I DONT SPEAK ENGLISH VERY WELL