i have three children two girls and one boy

 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • One tablet each time, three times daily
 • Mỗi lần uống 1 viên, chia 3 lần trong ngày
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • Airmail changes almost twice or three times that of a normal mail
 • Bưu phẩm gửi bằng máy bay có giá cao gấp 2 hoặc 3 lần bưu phẩm thông thường
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • I have two sisters
 • Tôi có 2 người chị (em gái)
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • I’m here to talk about importing children’s clothing.
 • Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng

Những từ liên quan với I HAVE THREE CHILDREN TWO GIRLS AND ONE BOY

boy, and, children