i have two sisters

 • I have two sisters
 • Tôi có 2 người chị (em gái)
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
two, I, have
 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • What are you two talking about?
 • Hai bạn đang nói chuyện gì?
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • Two tickets, please
 • Cho tôi 2 vé
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?

Những từ liên quan với I HAVE TWO SISTERS