i havent been there

 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I've been there
 • Tôi đã ở đó
 • My father has been there
 • Bố tôi đã ở đó
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • This is the first time I've been here
 • Đây là lần đầu tiên tôi ở đây
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
 • Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
 • I’ve been trying, but I don’t think I’m up to this job.
 • Tôi vẫn luôn cố gắng nhưng tôi không nghĩ mình đủ khả năng làm công việc này.

Những từ liên quan với I HAVENT BEEN THERE