i havent finished eating

  • I haven't finished eating
  • Tôi chưa ăn xong
  • Have you finished studying?
  • Bạn đã học xong chưa?
  • Take before eating
  • Uống trước khi đi ăn nhé

Những từ liên quan với I HAVENT FINISHED EATING