i havent had lunch yet

 • I haven't had lunch yet
 • Tôi chưa ăn trưa
 • After our visit, we’ll have lunch in a local Korean restaurant
 • Sau chuyến tham quan,chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Hàn Quốc
 • Have you ever had Potato soup?
 • Bạn đã từng ăn xúp khoai chưa?
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
yet, I, had, lunch
 • I have had five years experience with a company as a saleman.
 • Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.
 • I had a feeling he was in favor of the plan.
 • Tôi cảm thấy ông ấy ủng hộ kế hoạch này.
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • Have you eaten yet?
 • Bạn đã ăn chưa?
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • Not yet
 • Chưa
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Don't go yet.
 • Đừng đi vội.

Những từ liên quan với I HAVENT HAD LUNCH YET