i like her

 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
I, her, like
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá
 • He likes juice but he doesn't like milk
 • Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta không thích sữa
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • I don't like him
 • Tôi không thích anh ta
 • I don't like it
 • Tôi không thích nó

Những từ liên quan với I LIKE HER