Nghĩa của cụm từ i live in california trong tiếng Anh

  • I live in California
  • Tôi sống ở California
  • Where do you live?
  • Bạn sống ở đâu?
  • Long live grandfather!
  • Chúc ông sống lâu trăm tuổi!
  • Where do they live?
  • Họ sống ở đâu?

Những từ liên quan với I LIVE IN CALIFORNIA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày