i love you

 • Love me love my dog.
 • Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng
 • Women love through ears, while men love through eyes!
 • Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
 • I love you
 • Tôi yêu bạn
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
you, I, love
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • And you?
 • Còn bạn?
 • Are you afraid?
 • Bạn sợ không?
 • Are you allergic to anything?
 • Bạn có dị ứng với thứ gì không?
 • Are you American?
 • Bạn có phải là người Mỹ không?
 • Are you busy?
 • Bạn có bận không?
 • Are you comfortable?
 • Bạn có thoải mái không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • Are you free tonight?
 • Tối nay bạn rảnh không?

Những từ liên quan với I LOVE YOU