i need a doctor

 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
I, need, a, doctor
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • Tell him that I need to talk to him
 • Nói với anh ta là tôi cần nói chuyện với anh ta
 • I need something to kill my headache.
 • Tôi cần thuốc đau đầu
 • I need to have this prescription filled
 • Tôi cần 1 đơn thuốc có đầy đủ thông tin
 • I need to make a withdrawal
 • Tôi cần rút tiền
 • I need a checking account so that I can pay my bill
 • Tôi cần mở tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn
 • I need some postcards
 • Tôi cần mấy tấm bưu thiếp
 • I need stamps to send eight postcards
 • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này

Những từ liên quan với I NEED A DOCTOR