i need another key

 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
 • One way or another
 • Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • One thing lead to another
 • Hết chuyện này đến chuyện khác
 • Can I change another one if it’s not suitable for me?
 • Tôi có thể đổi cái khác nếu cái này không phù hợp với tôi được không?
 • I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?
 • Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • Please show me another color
 • Làm ơn đưa cho tôi một màu khác.
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ

Những từ liên quan với I NEED ANOTHER KEY