i need to change clothes

 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • Can I change another one if it’s not suitable for me?
 • Tôi có thể đổi cái khác nếu cái này không phù hợp với tôi được không?
 • I’ve been here for too long. I want to change my environment.
 • Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi, Tôi muốn thay đổi môi trường.
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I have to wash my clothes
 • Tôi phải giặt quần áo
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • Pick up your clothes
 • Nhặt quần áo của bạn lên
 • I want to buy some clothes
 • Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết

Những từ liên quan với I NEED TO CHANGE CLOTHES