i need to go home

 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I'd like to go home
 • Tôi muốn về nhà
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
to, I, home, need, go
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • Tell him that I need to talk to him
 • Nói với anh ta là tôi cần nói chuyện với anh ta
 • I need something to kill my headache.
 • Tôi cần thuốc đau đầu
 • I need to have this prescription filled
 • Tôi cần 1 đơn thuốc có đầy đủ thông tin

Những từ liên quan với I NEED TO GO HOME