i need to go now

 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I don't have time right now
 • Ngay bây giờ tôi không có thời gian
 • I understand now
 • Bây giờ tôi hiểu
to, I, need, now, go
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • I don't have time now
 • Bây giờ tôi không có thời gian
 • Nobody is there right now
 • Không có ai ở đó bây giờ
 • Now or later?
 • Bây giờ hoặc sau?
 • Now or never
 • Bây giờ hoặc không bao giờ
 • You must be hospitalized right now
 • Anh phải nhập viện ngay bây giờ
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • I’m afraid he is not available now.
 • Tôi e rằng ông ấy không rảnh vào lúc này.
 • If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
 • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai

Những từ liên quan với I NEED TO GO NOW