i need to practice my english

 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai

Những từ liên quan với I NEED TO PRACTICE MY ENGLISH

my