i only have 5 dollars

 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • I only want a snack
 • Tôi chỉ cần món ăn nhẹ
 • Sorry, we only accept Cash
 • Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
I, only, have
 • Do you accept U.S. Dollars?
 • Bạn có nhận đô Mỹ không?
 • I'd like to exchange this for Dollars
 • Tôi muốn đổi tiền này ra đô la
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • It's 17 dollars
 • Giá 17 đồng
 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • What's the exchange rate for dollars?
 • Hối suất đô la là bao nhiêu?
 • Where can I exchange U.S. dollars?
 • Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?

Những từ liên quan với I ONLY HAVE 5 DOLLARS