i only want a snack

  • I only want a snack
  • Tôi chỉ cần món ăn nhẹ
  • I only have 5 dollars
  • Tôi chỉ có 5 đô la
  • Sorry, we only accept Cash
  • Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt
  • This medicine is for external use only
  • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
want, I, only, a, snack
  • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
  • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
  • Do you want to come with me?
  • Bạn có muốn đi với tôi không?
  • Do you want to go to the movies?
  • Bạn có muốn đi xem phim không?
  • Do you want to go with me?
  • Bạn có muốn đi với tôi không?
  • He thinks we don't want to go
  • Anh ta nghĩ chúng ta không muốn đi
  • I don't want it
  • Tôi không muốn nó
  • I don't want that
  • Tôi không muốn cái đó
  • I don't want to bother you
  • Tôi không muốn làm phiền bạn
  • I have a question I want to ask you
  • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
  • I want to ask you a question
  • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
  • I want to buy something
  • Tôi muốn mua một món đồ
  • I want to contact our embassy
  • Tôi muốn liên lạc với tòa đại sứ của chúng ta
  • I want to give you a gift
  • Tôi muốn tặng bạn một món quà
  • I want to send this package to the United States
  • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
  • I want to show you something
  • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
  • What do you want to buy?
  • Bạn muốn mua gì?

Những từ liên quan với I ONLY WANT A SNACK