Nghĩa của cụm từ i only want a snack trong tiếng Anh

 • I only want a snack
 • Tôi chỉ cần món ăn nhẹ
 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • Sorry, we only accept Cash
 • Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
want, I, only, a, snack
 • Cash only.
 • Chỉ thanh toán bằng tiền mặt.
 • This is for basket only.
 • Chỗ này chỉ giành để đựng giỏ.
 • I’m an only child.
 • Tôi là con một.
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • He thinks we don't want to go
 • Anh ta nghĩ chúng ta không muốn đi
 • I don't want it
 • Tôi không muốn nó
 • I don't want that
 • Tôi không muốn cái đó
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I have a question I want to ask you
 • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
 • I want to ask you a question
 • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
 • I want to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • I want to contact our embassy
 • Tôi muốn liên lạc với tòa đại sứ của chúng ta
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà

Những từ liên quan với I ONLY WANT A SNACK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày