i think i need to see a doctor

 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • I think we need to buy a new copier.
 • Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới.
to, think, I, need, a
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • See you tonight
 • Gặp bạn tối nay
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • You see
 • Anh thấy đó
 • I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • Let me see.
 • Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ

Những từ liên quan với I THINK I NEED TO SEE A DOCTOR

see, doctor