i think its very good

 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • Very good, thanks
 • Rất tốt, cám ơn
 • You offered very good service for my group. Thanks a lot
 • Cô đã phục vụ đoàn chúng tôi rất tốt. Cảm ơn cô rất nhiều
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Do you think it's possible?
 • Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • I don't think so
 • Tôi không nghĩ vậy
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • I think so
 • Tôi nghĩ vậy
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • Let me think about it
 • Để tôi suy nghĩ về việc đó
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What do you think of these shoes?
 • Bạn nghĩ gì về những chiếc giày này?

Những từ liên quan với I THINK ITS VERY GOOD