i think those shoes are very good looking

 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • What do you think of these shoes?
 • Bạn nghĩ gì về những chiếc giày này?
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Those who have laid down for the country’s independence
 • những người đã nằm xuống cho sự độc lập của Tổ quốc.
 • Those who have high risk of HIV/AIDS infection such as prostitutes, drug injectors
 • những người có nguy cơ cao bị nhiểm HIV/AIDS
 • I like these shoes
 • Tôi thích đôi giày này.
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon
 • (mua sắm) I'm just looking
 • Tôi chỉ xem thôi
 • I'm looking for the post office
 • Tôi đang tìm bưu điện
 • Who are you looking for?
 • Bạn đang tìm ai?
 • No, thanks. I’m just looking
 • Không, cám ơn. Tôi chỉ xem thôi
 • I’m looking for some pens for students
 • Tôi đang tìm mấy cái bút cho học sinh
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • Very good, thanks
 • Rất tốt, cám ơn
 • You offered very good service for my group. Thanks a lot
 • Cô đã phục vụ đoàn chúng tôi rất tốt. Cảm ơn cô rất nhiều
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?

Những từ liên quan với I THINK THOSE SHOES ARE VERY GOOD LOOKING

are