i think you have too many clothes

 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • That's too many
 • Như vậy nhiều quá
 • I have to wash my clothes
 • Tôi phải giặt quần áo
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • Pick up your clothes
 • Nhặt quần áo của bạn lên
 • I want to buy some clothes
 • Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè
 • How many tablets do I have to take each time?
 • Mỗi lần tôi phải uống mấy viên?
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • For how many nights?
 • Cho mấy đêm?
 • How many miles is it to Pennsylvania?
 • Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • How many people?
 • Bao nhiêu người (nhà hàng)?
 • How many?
 • Bao nhiêu?

Những từ liên quan với I THINK YOU HAVE TOO MANY CLOTHES

many, clothes