i thought the clothes were cheaper

 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Can it be cheaper?
 • Có thể rẻ hơn không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?
 • Were there any problems?
 • Đã có vấn đề gì không?
 • Were you at the library last night?
 • Bạn có ở thư viện tối qua không?
 • Where were you?
 • Bạn đã ở đâu?
 • Which one is cheaper?
 • Cái nào rẻ hơn?
 • The seats at the cinema were uncomfortable
 • Chỗ ngồi trong rạp rất bất tiện
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • We were sorry for this delay.
 • Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này.
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I have to wash my clothes
 • Tôi phải giặt quần áo
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • Pick up your clothes
 • Nhặt quần áo của bạn lên

Những từ liên quan với I THOUGHT THE CLOTHES WERE CHEAPER