i understand

  • Do you understand?
  • Bạn có hiểu không?
  • I don't understand what your saying
  • Tôi không hiểu bạn nói gì
  • I don't understand
  • Tôi không hiểu
  • I understand now
  • Bây giờ tôi hiểu
  • I understand
  • Tôi hiểu

Những từ liên quan với I UNDERSTAND