i usually drink coffee at breakfast

 • I usually drink coffee at breakfast
 • Tôi thường uống cà phê vào bữa điểm tâm
 • What do people usually do in the summer in Los Angeles?
 • Người ta thường làm gì vào mùa hè ở Los Angeles?
 • What would you like to drink?
 • Bạn muốn uống gì?
 • Would you like something to drink?
 • Bạn muốn uống thứ gì không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Would you like coffee or tea?
 • Bạn muốn uống cà phê hay trà?
 • He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng

Những từ liên quan với I USUALLY DRINK COFFEE AT BREAKFAST

breakfast