i want to buy something

 • I want to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • I'd like to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • I’m quitting because I want to try something different.
 • Tôi bỏ việc vì tôi muốn thử 1 công việc khác.
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • I want to buy a coat.
 • Tôi muốn mua 1 chiếc áo khoác
 • I want to buy some clothes
 • Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • Would you like something to drink?
 • Bạn muốn uống thứ gì không?
 • Would you like something to eat?
 • Bạn muốn ăn thứ gì không?
 • Give me something against a cold
 • Bán cho tôi thuốc cảm cúm
 • Do you have something for a toothache?
 • Tôi cần thuốc đau răng
 • I need something to kill my headache.
 • Tôi cần thuốc đau đầu
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • There’s something I'd like to talk to you.
 • Có vài điều tôi muốn nói với ông.
 • I still have a lot of things to buy
 • Tôi còn nhiều thứ phải mua
 • I'd like to buy a bottle of water, please
 • Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm

Những từ liên quan với I WANT TO BUY SOMETHING