i want to send this package to the united states

 • I want to send this package to the United States
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
 • I'd like to call the United States
 • Tôi muốn gọi sang Mỹ
 • I’d like to send this package to Russia
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I’d like to insure this package for 500.000 VND
 • Tôi muốn đặt 500.000 đồng tiền bảo hiểm cho bưu kiện này
 • Do I need to put a return address on the package?
 • Tôi có cần phải ghi địa chỉ khứ hồi lên bưu phẩm không?
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • I'd like to send a fax
 • Tôi muốn gửi phắc
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I need stamps to send eight postcards
 • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này
 • Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
 • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?

Những từ liên quan với I WANT TO SEND THIS PACKAGE TO THE UNITED STATES

send, the, package