i want to show you something

 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • I want to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • I’m quitting because I want to try something different.
 • Tôi bỏ việc vì tôi muốn thử 1 công việc khác.
 • Can you show me?
 • Bạn có thể chỉ cho tôi không?
 • Please show me some other color.
 • Làm ơn cho tôi cái màu khác
 • Please show me the style of jeans in this winter
 • Vui lòng cho tôi xem kiểu quần bò trong mùa đông này
 • Please show me another color
 • Làm ơn đưa cho tôi một màu khác.
 • Please show me your customs declaration, sir
 • Làm ơn cho tôi xem tờ khai hải quan của ông.
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Would you like something to drink?
 • Bạn muốn uống thứ gì không?
 • Would you like something to eat?
 • Bạn muốn ăn thứ gì không?
 • Do you have something for a toothache?
 • Tôi cần thuốc đau răng
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • There’s something I'd like to talk to you.
 • Có vài điều tôi muốn nói với ông.
 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • I'd like to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • Give me something against a cold
 • Bán cho tôi thuốc cảm cúm
 • I need something to kill my headache.
 • Tôi cần thuốc đau đầu
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?

Những từ liên quan với I WANT TO SHOW YOU SOMETHING

show