i was in the library

 • I was going to the library
 • Tôi sắp đi tới thư viện
 • I was in the library
 • Tôi ở trong thư viện
 • Were you at the library last night?
 • Bạn có ở thư viện tối qua không?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?

Những từ liên quan với I WAS IN THE LIBRARY