id like a table near the window

 • I'd like a table near the window
 • Tôi muốn một phòng gần cửa sổ
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • He broke the window
 • Anh ta đánh vỡ cửa sổ
 • Open the window
 • Mở cửa sổ
 • Go to the window marked Parcel Post
 • Ông phải đến làm việc với bộ phận gửi bưu điện
 • Is there a store near here?
 • Có cửa hàng gần đây không?
 • It's near the Supermarket
 • Nó gần siêu thị
 • Near the bank
 • Gần ngân hàng
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • The book is behind the table
 • Quyển sách ở sau cái bàn
 • The book is in front of the table
 • Quyển sách ở trước cái bàn
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • The book is on the table
 • Quyển sách ở trên cái bàn
 • The book is on top of the table
 • Quyển sách ở trên mặt bàn
 • The book is under the table
 • Quyển sách ở dưới cái bàn
 • There are some books on the table
 • Có vài quyển sách trên bàn
 • There's a book under the table
 • Có một quyển sách dưới bàn

Những từ liên quan với ID LIKE A TABLE NEAR THE WINDOW

near, the