Nghĩa của cụm từ id like to buy a bottle of water please trong tiếng Anh

 • I'd like to buy a bottle of water, please
 • Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • I want a bottle of cooking oil
 • Tôi muốn mua 1 chai dầu ăn
 • Give me a bottle of brilliantine.
 • Cho tôi một chai keo vuốt tóc.
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • I'll have a glass of water please
 • Tôi sẽ uống một ly nước
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • Would you like a glass of water?
 • Bạn muốn một ly nước không?
 • Would you like some water?
 • Bạn muốn một ít nước không?
 • Would you like water or milk?
 • Bạn muốn uống nước hay sữa?
 • May money flow in like water.
 • Tiền vô như nước.
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • I'd like to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • Would you like to buy this?
 • Bạn muốn mua cái này không?
 • I’d like to buy some souvernirs
 • Tôi muốn mua 1 số đồ lưu niệm
 • I’d like to buy a ticket to Singapore.
 • Tôi muốn mua một vé đi Singapore.
 • I still have a lot of things to buy
 • Tôi còn nhiều thứ phải mua
 • I want to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?

Những từ liên quan với ID LIKE TO BUY A BOTTLE OF WATER PLEASE

bottle, ID, buy, of
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày