id like to make a phone call

 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • My cell phone doesn't work
 • Điện thoại di động của tôi bị hỏng
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • I'd like to call the United States
 • Tôi muốn gọi sang Mỹ
 • I'd like to make a reservation
 • Tôi muốn đặt trước
 • Call me.
 • Gọi điện cho tôi
 • Call the police.
 • Gọi cảnh sát
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • Give me a call
 • Gọi điện cho tôi
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • I'll call you on Friday
 • Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Please call me
 • Làm ơn gọi cho tôi
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi

Những từ liên quan với ID LIKE TO MAKE A PHONE CALL

ID, make