id like to speak to mr

 • I'd like to speak to Mr
 • Tôi muốn nói chuyện với ông Smith
 • Who would you like to speak to?
 • Bạn muốn nói chuyện với ai?
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Please speak more slowly
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • Please speak slower
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • May I speak to someone in charge of marketing?
 • Tôi có thể nói chuyện với người chịu trách nhiệm về thị trường tiêu thụ không?
 • Speak up!
 • Hãy nói lớn lên.

Những từ liên quan với ID LIKE TO SPEAK TO MR