if you like it i can buy more

 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • We need more facts and more concrete informations.
 • Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
 • Would you like to buy this?
 • Bạn muốn mua cái này không?
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
you, I, it, can, like
 • Where can I buy tickets?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Can I buy stamps here?
 • Tôi có thể mua tem ở đây được không?
 • Where can I buy gloves?
 • Tôi có thể mua găng tay ở đâu?
 • I'd like to buy a bottle of water, please
 • Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • I'd like to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • I’d like to buy some souvernirs
 • Tôi muốn mua 1 số đồ lưu niệm
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • To buy it will never make you regret
 • Chị mua hàng này sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu
 • Do you buy it?
 • Chị mua chứ?
 • I suggest you to buy this
 • Theo tôi chị nên mua món đồ này
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm

Những từ liên quan với IF YOU LIKE IT I CAN BUY MORE

if, more, buy