ill call back later

 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • Now or later?
 • Bây giờ hoặc sau?
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • Sooner or later
 • Sớm hay muộn
 • Call me.
 • Gọi điện cho tôi
 • Call the police.
 • Gọi cảnh sát
 • Give me a call
 • Gọi điện cho tôi
 • I'd like to call the United States
 • Tôi muốn gọi sang Mỹ
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • I'll call you on Friday
 • Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Please call me
 • Làm ơn gọi cho tôi
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi

Những từ liên quan với ILL CALL BACK LATER