ill call you when i leave

 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived
 • Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới
 • I'm going to leave
 • Tôi sắp đi
 • When do we leave?
 • Khi nào chúng ta ra đi?
 • When does the bus leave?
 • Khi nào xe buýt khởi hành?
 • Take it or leave it
 • Chịu hay không
 • May I leave the message?
 • Tôi có thể để lại tin nhắn không?
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • Take it or leave it!
 • Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • I'll call you on Friday
 • Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken.
 • Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken.
 • Call me.
 • Gọi điện cho tôi
 • Call the police.
 • Gọi cảnh sát
 • Give me a call
 • Gọi điện cho tôi

Những từ liên quan với ILL CALL YOU WHEN I LEAVE

ill