ill come back later

 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • Now or later?
 • Bây giờ hoặc sau?
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • Sooner or later
 • Sớm hay muộn
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Please come in
 • Mời vào
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • How come?
 • Làm thế nào vậy?
 • Come here.
 • Đến đây.
 • Come over.
 • Ghé chơi.
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • He'll be back in 20 minutes
 • Anh ta sẽ trở lại trong vòng 20 phút nữa
 • I'll be right back
 • Tôi sẽ trở lại ngay

Những từ liên quan với ILL COME BACK LATER