ill give you a call

 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Give me a call
 • Gọi điện cho tôi
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
you, call, a, ill, give
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • I'll call you on Friday
 • Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken.
 • Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken.
 • Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • I’ll give you an injection first
 • Tôi sẽ tiêm cho anh trước
 • I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • Could you give me any off?
 • Chị có thể giảm giá cho tôi được không?
 • Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
 • Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
 • We’ll soon give you a satisfactory replay.
 • Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.
 • Call me.
 • Gọi điện cho tôi
 • Call the police.
 • Gọi cảnh sát

Những từ liên quan với ILL GIVE YOU A CALL