ill have the same thing

 • I'll have the same thing
 • Tôi sẽ có cùng món như vậy
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • One thing lead to another
 • Hết chuyện này đến chuyện khác
 • Poor thing
 • Thật tội nghiệp
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Are they the same?
 • Chúng giống nhau không?
 • They're the same
 • Chúng giống nhau
 • Be careful not to make the same kinds of mistake again.
 • Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.
 • Always the same.
 • Trước sau như một
 • The same as usual!
 • Giống như mọi khi
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?

Những từ liên quan với ILL HAVE THE SAME THING