ill pay

 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • I'll pay for dinner
 • Tôi sẽ trả tiền cho bữa tối
 • I'll pay for the tickets
 • Tôi sẽ trả tiền vé
 • I'll pay
 • Tôi sẽ trả
ill, pay
 • I need a checking account so that I can pay my bill
 • Tôi cần mở tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn
 • Will you pay by cheque or in cash
 • Bạn sẽ thanh toán bằng séc hay bằng tiền mặt?

Những từ liên quan với ILL PAY