ill

/ˈɪl/

 • Tính từ
 • đau yếu, ốm
  1. to be seriously ill: bị ốm nặng
  2. to fall ill; to be taken ill: bị ốm
  3. to look ill: trông có vẻ ốm
 • xấu, tồi, kém; ác
  1. ill health: sức khoẻ kém
  2. ill fame: tiếng xấu
  3. ill management: sự quản lý (trông nom) kém
 • không may, rủi
  1. ill fortune: vận rủi
 • (từ cổ,nghĩa cổ) khó
  1. ill to please: khó chiều
 • ill weeds grow apace
  1. cái xấu lan nhanh, thói xấu dễ bắt chước
 • it's an ill wind that blows nobody good
  1. điều không làm lợi cho ai là điều xấu
 • Trạng Từ
 • xấu, tồi, kém; sai; ác
  1. to behave ill: xử sự xấu
 • khó chịu
  1. don't take it ill: đừng nên lấy cái đó làm khó chịu, đừng nên bực mình vì cái đó
  2. ill at ease: không thoải mái
 • không lợi, không may, rủi cho
  1. to go ill with someone: rủi cho ai, không lợi cho ai
 • khó mà, hầu như, không thể
  1. I could ill afford it: tôi khó mà có thể cáng đáng nổi cái đó
 • Danh Từ
 • điều xấu, việc ác, điều hại
 • (số nhiều) những vụ rủi ro, những điều bất hạnh

Những từ liên quan với ILL

poorly, illness, affliction, abuse, disease, ailment, pain, misery, sickness, malaise, malady, evil