im 8 years old

  • I'm 8 years old
  • Tôi 8 tuổi
  • How old are you?
  • Bạn bao nhiêu tuổi?
  • I've worked there for five years
  • Tôi đã làm việc ở đó 5 năm
  • That looks old
  • Cái đó trông cũ
old
  • I have had five years experience with a company as a saleman.
  • Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.

Những từ liên quan với IM 8 YEARS OLD