Nghĩa của cụm từ im 8 years old trong tiếng Anh

  • I'm 8 years old
  • Tôi 8 tuổi
  • How old are you?
  • Bạn bao nhiêu tuổi?
  • That looks old
  • Cái đó trông cũ
  • It’s bigger than the old one.
  • Nó to hơn cái cũ.
old

Những từ liên quan với IM 8 YEARS OLD

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày