im a teacher

  • I'm a teacher
  • Tôi là giáo viên
  • Who was your teacher?
  • Ai đã là thày giáo của bạn?
  • According to a teacher who asked not to be named,...
  • theo một giáo viên đề nghị giấu tên,....

Những từ liên quan với IM A TEACHER