im allergic to seafood

  • I'm allergic to seafood
  • Tôi dị ứng hải sản
  • Are you allergic to anything?
  • Bạn có dị ứng với thứ gì không?
  • Are you allergic to any medication?
  • Anh có dị ứng với loại thuốc nào không?
  • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
  • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô

Những từ liên quan với IM ALLERGIC TO SEAFOOD