Nghĩa của cụm từ im american trong tiếng Anh

  • Are you American?
  • Bạn có phải là người Mỹ không?
  • He's an American
  • Anh ta là người Mỹ
  • How do I get to the American Embassy?
  • Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?
  • I'm American
  • Tôi là người Mỹ

Những từ liên quan với IM AMERICAN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày