Nghĩa của cụm từ im cold trong tiếng Anh

  • I have a cold
  • Tôi bị cảm lạnh
  • I'm cold
  • Tôi lạnh
  • Is it cold outside?
  • Bên ngoài trời lạnh không?
  • It'll be cold this evening
  • Tối nay trời sẽ lạnh

Những từ liên quan với IM COLD

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày