im going home in four days

 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • Not to be taken more than four times within a 24 hour period.
 • Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ nhé
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I'd like to go home
 • Tôi muốn về nhà
 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.
 • That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?
 • I was going to the library
 • Tôi sắp đi tới thư viện

Những từ liên quan với IM GOING HOME IN FOUR DAYS